Stowarzyszenie korzysta z oprogramowania firmy

Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica.

 

Wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych Publicznego Przedszkola w Roźwienicy na rok szkolny 2024/2025

Poniżej przedstawiamy wykaz wolnych miejsc do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca w naszych przedszkolach trwać będzie od 20 maja – 24 maja 2024 r. Wnioski na stronie  Stowarzyszenia, biurze oraz w poszczególnych oddziałach przedszkolnych.   

 

WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I KULTURY GMINY ROŹWIENICA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Państwo w dniu 26 marca 2024 r. w naszych oddziałach przedszkolnych będą wywieszone listy dzieci przyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny. Informacje można również będzie uzyskać w biurze Stowarzyszenia lub pod numerem telefonu 16-622-53-70.

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

 

Szanowni Państwo informujemy, że od 26 lutego 2024 r do 15 marca 2024 r. trwa rekrutacja nowych dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne od 19 lutego 2024 r. na stronie Stowarzyszenia oraz w poszczególnych oddziałach przedszkolnych  i biurze Stowarzyszenia.

Zwrot dokumentów rekrutacyjnych odbywać się będzie poprzez poszczególne oddziały przedszkolne lub biuro Stowarzyszenia.

JEDNOCZEŚNIE PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE OD 1 WRZEŚNIA 2024 r., PLANUJEMY PRZEKSZTAŁCENIE ODDZIAŁU W ROŹWIENICY – W ODDZIAŁ 10 – GODZINNY!!!

Wobec powyższego będzie możliwość zapisania dzieci do tego oddziału, jednakże w pierwszej kolejności miejsce w przekształconym oddziale przedszkolnym w Roźwienicy będą miały dzieci które będą tam wychowanie przedszkolne .

Wnioski do pobrania:

Wniosek – PRZEDSZKOLE 10 GODZINNE

Wniosek- PRZEDSZKOLE 5 GODZINNE

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1  i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 1/2024 Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z dnia 15 stycznia 2024 roku, podajemy terminy oraz zasady i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji wydawania i odbierania dokumentów rekrutacyjnych będą zamieszczone w terminie późniejszym na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w poszczególnych oddziałach przedszkolnych i szkołach.

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała nr 1/2024 Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z dnia 15 stycznia 2024 roku. (Uchwała str 1 Uchwała str 2)
 2. Zasady i terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Publicznego Przedszkola   w Roźwienicy (Zasady i terminy rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Roźwienicy)
 3. Zasady i terminy rekrutacji klas pierwszych SSP w Woli Roźwienickiej i SSP  w Cząstkowicach  (Zasady i terminy rekrutacji do SSP w Woli Roźwienickiej i Cząstkowicach)

 

 

Dokumenty do pobrania:

Standardy ochrony małoletnich

 

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 2023 poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich.

„Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę uczniów przed krzywdzeniem.

W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

 • w Przedszkolu i Szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
 • wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy w placówce lub przemocy domowej,
 • podejmowane w szkołach i przedszkolu postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, praw ucznia określonych w statucie szkoły oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
 • małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
 • małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych w placówkach działań,
 • rodzice poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.

Ponadto przyjęto, że:

 • prowadzone w Szkołach i Przedszkolu postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę,
 • działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Uwzględniając powyższe założenia niniejsze dokumenty określają zatem standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Ich najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w placówce.

UWAGA-WAŻNE!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś  z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić o pomoc. Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Prawo stoi po Twojej stronie! 

Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej.

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Pomogą Ci:

Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.

Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia  w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielą Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych.

■ Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną.

Sądy opiekuńcze – w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych. 

Placówki ochrony zdrowia – np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach.

■ Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie uzyskania pomocy prawnej.  

Możesz zadzwonić do:

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 1800–2200można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800–2200 w języku rosyjskim. Dyżur prawny (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna
  w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100) oraz  800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 1800–2200).  Poradnia                                                      e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy                    w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.
 • Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.
 • Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).

 

Standardy ochrony małoletnich SSP w Cząstkowicach

Standardy ochrony małoletnich SSP w Woli Roźwienickiej

Standardy ochrony małoletnich Publiczne Przedszkole w Roźwienicy

 800 12 12 12

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

 pod którym także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim).

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica powstało w kwietniu 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców szkół podstawowych i gimnazjów leżących na terenie Gminy Roźwienica.

 

 

Głównym celem działalności naszego Stowarzyszenia jest podejmowanie działań wspierających zarówno procesy edukacyjno – wychowawcze, jak również organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców naszej gminy. Swoje działania Stowarzyszenie opiera głównie na pracy wolontariackiej swoich członków oraz wsparciu ludzi dobrej woli.
W 2012 roku wychodząc naprzeciw rodzicom stowarzyszenie utworzyło Publiczne Przedszkole w Roźwienicy z oddziałami przedszkolnymi,  dając szansę przyprowadzania dzieci do placówek stwarzających ich pociechom odpowiednie warunki rozwoju.

I tak na dzień dzisiejszy w 9 miejscowościach na terenie gminy Roźwienica funkcjonuje 12 oddziałów przedszkolnych:

 • Oddział przedszkolny nr 1 w Roźwienicy
 • Oddział przedszkolny nr 2 w Roźwienicy
 • Oddział przedszkolny nr 3 w Rudołowicach
 • Oddział przedszkolny nr 4 Rudołowicach
 • Oddział przedszkolny nr 5 w Węgierce
 • Oddział przedszkolny nr 6 Węgierce
 • Oddział przedszkolny nr 7 w Woli Węgierskiej
 • Oddział przedszkolny nr 8 w Tyniowicach
 • Oddział przedszkolny nr 9 w Bystrowicach
 • Oddział przedszkolny nr 10 w Cząstkowicach
 • Oddział przedszkolny nr 11 w Woli Roźwienickiej
 • Przedszkole Opiekuńcze w Bystrowicach

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, należy do zadań własnych gminy. Niestety niełatwa rzeczywistość pokazuje, że koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych często przerasta samorządy, które niekiedy są zmuszone do likwidacji publicznych szkół i przedszkoli. W ten właśnie sposób z powodu braku pieniędzy w gminie na ich utrzymanie zostały zamknięte dwie szkoły podstawowe. Dzięki staraniom rodziców i społeczności lokalnej od 2013 roku Stowarzyszenie prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową w Cząstkowicach, natomiast od 2015 roku Społeczną Szkołę Podstawową w Woli Roźwienickiej.

Skip to content